VERKOOPSVOORWAARDEN

DOWNLOAD IN PDF

 

De webshop www.xlboekhouding.be is een initiatief van:

Decoster & C° Comm. V. (cfr. “XLboekhouding”)
Ridder Walter Van Havrelaan 330
B-2900 Schoten
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0811.789.634

In geval van vragen of opmerkingen kan U ons steeds via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contacteren. Wij vragen U om steeds uw ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

1        Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

'Koper': iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en hierdoor in een contractuele relatie van welke aard dan ook met XLboekhouding staat of komt te staan. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopsvoorwaarden vormen.

Verkoopvoorwaarden’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de Producten op ‘XLboekhouding’ niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van XLboekhouding.

2        Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door XLboekhouding aan de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk vooraf wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

XLboekhouding behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande aankopen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3        Aanbod en Aanvaarding
3.1 Het Aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. XLboekhouding engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de Producten ter beschikking te stellen, inclusief duidelijke beschrijvingen van de verschillende functionaliteiten en foto’s ter illustratie. Deze informatie geeft een bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer van de substantiële kenmerken van onze Producten.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van XLboekhouding. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan uiterlijk binnen 15 kalenderdagen te informeren.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden, zoals een beperkte geldigheidsduur, van toepassing te stellen op een specifiek aanbod of promotie. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan de aankoop gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, is XLboekhouding niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door XLboekhouding worden gecorrigeerd.

De koper kan in afwijking van onze online aankoopmethode een individuele offerte laten opstellen voor de levering van Producten op maat van de Koper. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien

3.2 De Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en worden inclusief BTW en andere taksen weergegeven. De prijzen van Producten worden weergegeven als individuele productprijs. De individuele productprijs wordt exclusief bijkomende dienstverleningen en fysieke levering weergegeven. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.

XLboekhouding heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van  veranderingen in de Btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

3.3 De Aanvaarding

De Koper plaatst zijn aankoop door onze online aankoopmethode te vervolledigen. Deze aankoop is vanaf het vervolledigen bindend ten aanzien van de Koper. XLboekhouding zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen een bevestiging van de aankoop versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze aankoopbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

XLboekhouding kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de aankoop weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal XLboekhouding de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien XLboekhouding de aankoop weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. XLboekhouding kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4        Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de aankoopbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Eventuele klachten omtrent de prijs en betaling moeten binnen de zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar de aankoop door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalmiddelen zoals aangeduid op onze website . XLboekhouding neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Het beveiligde systeem van Mollie (https://www.mollie.com) staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

In afwijking van bovenstaand principe kan de Koper een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een overschrijving. In dat geval heeft de Koper een betalingstermijn van 14 dagen na orderbevestiging.

Betaling via overschrijving moet gericht worden aan:

Decoster & C° Comm. V.
Ridder Walter Van Havrelaan 330
B-2900 Schoten
IBAN BE95 7310 0755 4958

Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. XLboekhouding zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet (2015 = 8,5%). Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Na versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10 % van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van 30. XLboekhouding kan daarenboven alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de Koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling. Wanneer XLboekhouding na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

XLboekhouding stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. XLboekhouding behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5        Uitvoering
5.1 In geval van aankoop software via Klantenzone

De Koper ontvangt na de aankoopbevestiging duidelijke download- en installatieinstructies vanwege XLboekhouding. XLboekhouding kan het verzenden van de instructies afhankelijk maken van de ontvangst van betaling. De Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie en conform deze instructies de software installeert. Een gebrekkige naleving van installatieinstructies kan tot een gebrekkig functioneren van de software leiden. 

Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan XLboekhouding steeds de Producten van bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen. XLboekhouding is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

5.2 In geval van aankoop fysieke (software)producten

Iedere bestelling wordt uiterlijk binnen 30 dagen na de aankoopbevestiging verzonden. Leveringstermijnen die op de website staan vermeld hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien XLboekhouding er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren.

XLboekhouding doet voor de levering van fysieke Producten een beroep op externe partijen. Deze externe partijen kunnen een invloed hebben op de levering. XLboekhouding neemt geen verantwoordelijkheid indien een levering te laat komt of een bestelling verloren raakt na verzending door een tekortkoming van de externe partij of door overmacht. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde

bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper afwezig is op het ogenblik van levering moet de Koper de procedure die de externe transporteur voorstelt volgen.

XLboekhouding draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

5.3 In geval van aankoop van onze dienstverlening

De uitvoering van onze dienstverlening gebeurt volgens de voorwaarden (termijn, prijs, etc.) zoals gecommuniceerd wordt aan de Koper.  Termijnen die op de website vermeld staan en/of worden meegedeeld hebben slechts een indicatief karakter.

Door onze jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis kunnen wij garanderen dat iedere uitvoering van diensten aan een hoge kwaliteit wordt afgewerkt. De uitvoering gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector en waarbij gebruik wordt gemaakt van recente inzichten en technologieën. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis.

Een vlotte medewerking van de Koper is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De Koper begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de Koper.

6        Gebreken en klachten

XLboekhouding heeft de ambitie om Kopers tevreden te stellen over de geleverde Producten en aangeboden dienstverlening, maar we kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Met onze aanpak inzake garanties wensen we alsnog uw tevredenheid voor ons te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Iedere Koper die een gebrek vaststelt in de levering en werking van het Product heeft recht op herstel, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken.  Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan XLboekhouding, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren.

De gebrekkige (fysieke) Producten moeten terug verzonden worden naar XLboekhouding, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. XLboekhouding raadt aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.


De garantie is niet van toepassing op:

  • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het (fysieke) Product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
  • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
  • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de Producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. XLboekhouding is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal XLboekhouding deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. XLboekhouding is in dat geval vrij de Producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn. 

7        Duur en beëindiging

Softwarelicenties “XLboekhouding” kennen steeds een beperkte duur die afloopt op een vaste datum. Dergelijke softwarelicenties zijn geldig tot en met 30 oktober volgend op het inkomstenjaar waarin de Koper de software aankoopt. De software “XLboekhouding JAAR N” zal bijgevolg functioneren tot en met 30 oktober JAAR N+1. Na verstrijken van deze datum zal de software niet meer functioneren en zijn de bestanden niet meer toegankelijk.

In geval van een Overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel XLboekhouding als de Koper het recht om de Overeenkomst ten allen tijde eenzijdig per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van drie (3) maanden, beginnende de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Koper worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

8        Aansprakelijkheid en Overmacht.

XLboekhouding is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de Koper bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij XLboekhouding de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding uit de overeenkomst. Indien de dienstverlening op bestendige duur wordt voorzien, dan zal het totaal van onze aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de gefactureerde prestaties van de laatste drie (3) maanden.

XLboekhouding is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. XLboekhouding is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Indien de Koper door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van XLboekhouding in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om XLboekhouding te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

In geval van overmacht is XLboekhouding gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert zijn verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan vijfenveertig (45) dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Reeds geleverde prestaties worden in verhouding aangerekend aan de Koper. 

9        Intellectuele eigendom.

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij XLboekhouding  en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, software- en databankrechten, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. XLboekhouding hecht veel belang aan intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. De handelstekens die wij gebruiken op onze website worden eveneens beschermd als (geregistreerde) handelsnaam. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om eigen gebruik van het product zelf. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

10      Verwerking persoonsgegevens.

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van XLboekhouding.

11      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen XLboekhouding en de Koper alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van XLboekhouding, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar XLboekhouding haar maatschappelijke zetel heeft.

© 2015 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (Verkoopsvoorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.